حسن روحانی: ۲۹ اردیبهشت لیلة‌القدر ملت ایران است

حسن روحانی: ۲۹ اردیبهشت لیلة‌القدر ملت ایران است

حسن روحانی: ۲۹ اردیبهشت لیلة‌القدر ملت ایران است