حرفه ای ترین دروغگوی دنیا!

حرفه ای ترین دروغگوی دنیا!
برخی از آقایان برای رسیدن به امور مجردی شان، گاهی به همسرشان دروغ می گویند و این رویه نه در ایران، بلکه در همه جای دنیا، یکی از خصیصه های مشترک گروهی از مردان است.

حرفه ای ترین دروغگوی دنیا!