حال ملکۀ انگلیس وخیم‌تر از چیزیست که اعلام می‌شود

حال ملکۀ انگلیس وخیم‌تر از چیزیست که اعلام می‌شود

حال ملکۀ انگلیس وخیم‌تر از چیزیست که اعلام می‌شود