ثبت رکورد تازه گینس در کویر لوت/ دویدن در گرم‌ترین نقطه زمین

ثبت رکورد تازه گینس در کویر لوت/ دویدن در گرم‌ترین نقطه زمین

ثبت رکورد تازه گینس در کویر لوت/ دویدن در گرم‌ترین نقطه زمین