تیلرسون نشست بررسی صلاحیت را با اظهارات ضدایرانی آغاز کرد

تیلرسون نشست بررسی صلاحیت را با اظهارات ضدایرانی آغاز کرد

تیلرسون نشست بررسی صلاحیت را با اظهارات ضدایرانی آغاز کرد