تیلرسون: روابط با پاکستان به کمک‌هایش برای مقابله با تروریسم بستگی دارد

تیلرسون: روابط با پاکستان به کمک‌هایش برای مقابله با تروریسم بستگی دارد

تیلرسون: روابط با پاکستان به کمک‌هایش برای مقابله با تروریسم بستگی دارد