تیراندازی در خیابان معلم شهرستان هرسین/ فرماندار هرسین: ضاربان شناسایی و به زودی دستگیر می شوند

تیراندازی در خیابان معلم شهرستان هرسین/ فرماندار هرسین: ضاربان شناسایی و به زودی دستگیر می شوند

تیراندازی در خیابان معلم شهرستان هرسین/ فرماندار هرسین: ضاربان شناسایی و به زودی دستگیر می شوند