توییت محمد علی ابطحی ، مقایسه احمدی نژاد و قالیباف

توییت محمد علی ابطحی ، مقایسه احمدی نژاد و قالیباف

توییت محمد علی ابطحی ، مقایسه احمدی نژاد و قالیباف