تونل نیایش ساخته شد که ترافیک را روان کند، خودش سد راه ترافیک شد

تونل نیایش ساخته شد که ترافیک را روان کند، خودش سد راه ترافیک شد

تونل نیایش ساخته شد که ترافیک را روان کند، خودش سد راه ترافیک شد