توصیه مسکو به ارتش سوریه در مورد آتش بس

توصیه مسکو به ارتش سوریه در مورد آتش بس
مرکز روسی حمیمیم در سوریه از فرماندهی ارتش سوریه خواست تا کاملا به آتش بس پایبند باشد.

توصیه مسکو به ارتش سوریه در مورد آتش بس