توئیت مهدی طارمی در مورد نابودی اسرائیل

توئیت مهدی طارمی در مورد نابودی اسرائیل
توئیت مهدی طارمی مهاجم تیم ملی کشورمان در خصوص نابودی اسرائیل را مشاهده می کنید. توئیت مهدی طارمی در مورد نابودی اسرائیل

توئیت مهدی طارمی در مورد نابودی اسرائیل