تقی رهبر: سبک برخی مداح‎ها آزاردهنده است/ چه معنی دارد «سین سین سین» گفتن‌ها؟

تقی رهبر: سبک برخی مداح‎ها آزاردهنده است/ چه معنی دارد «سین سین سین» گفتن‌ها؟

تقی رهبر: سبک برخی مداح‎ها آزاردهنده است/ چه معنی دارد «سین سین سین» گفتن‌ها؟