تقدیر از عملکرد حراست سازمان منطقه آزاد کیش

تقدیر از عملکرد حراست سازمان منطقه آزاد کیش
هادی خانی رییس سازمان حراست کل کشور در این لوح با اشاره به بازدید انجام شده از منطقه آزاد کیش، ضمن ابراز رضایت از خدمات ارزشمند انجام شده، از عملکرد علیرضا ایزدبخش مشاور و مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش و کارکنان این بخش تقدیر کرد.

تقدیر از عملکرد حراست سازمان منطقه آزاد کیش