تصویر فرد تهدید کننده به بمب گذاری هواپیمای خطوط هوایی مالزی

تصویر فرد تهدید کننده به بمب گذاری هواپیمای خطوط هوایی مالزی
انتخاب -تصویر فرد هواپیماربا که هواپیمای خطوط‌هوایی مالزی را تهدید به منفجر کردن کرده بود.
وی توسط مسافران این پرواز دستگیر شد

تصویر فرد تهدید کننده به بمب گذاری هواپیمای خطوط هوایی مالزی