تصویری زیبا از مسن‌ ترین زوج خوشبخت چینی!

تصویری زیبا از مسن‌ ترین زوج خوشبخت چینی!
خانم «وو شیان» ۱۰۰ ساله و آقای «شیانگ یونگ شان» ۱۰۱ ساله مسن ترین زوج چینی لقب گرفته اند. مسن‌ ترین زوج خوشبخت چینی!

تصویری زیبا از مسن‌ ترین زوج خوشبخت چینی!