تصویری زیبا از قوهای مهاجر سیبری در تالاب سرخرود

تصویری زیبا از قوهای مهاجر سیبری در تالاب سرخرود
تصویری زیبا از فرود قوهای مهاجر سیبری در تالاب سرخرود مازندران را مشاهده می کنید.

تصویری زیبا از قوهای مهاجر سیبری در تالاب سرخرود