تصویری زیبا از قرص کامل ماه در کنار اسمان خراش های نیویورک

تصویری زیبا از قرص کامل ماه در کنار اسمان خراش های نیویورک
عکسی بسیار جالب از قرص کامل ماه در اسمان نیویورک امریکا را مشاهده می کنید.

تصویری زیبا از قرص کامل ماه در کنار اسمان خراش های نیویورک