تصویری تاریخی از یخ زدن آبشار نیاگارا

تصویری تاریخی از یخ زدن آبشار نیاگارا
تصویری از یخ زدن آبشار نیاگارا در سال ۱۹۱۱ را مشاهده می کنید.

تصویری تاریخی از یخ زدن آبشار نیاگارا