تصویری از کامیون غرق شده در سیلاب

تصویری از کامیون غرق شده در سیلاب
تصویری از  کامیون غرق شده در سیل سیستان و بلوچستان را مشاهده می کنید.

تصویری از کامیون غرق شده در سیلاب