تصویری از غیرت کیمیا علیزاده

تصویری از غیرت کیمیا علیزاده
تصویری از بدن آسیب دیده کیمیا در روز مبارزه فینال نشان می دهد او کاری بزرگ انجام داده و مدالی ارزشمند بدست آورده است. به گزارش خبرآنلاین؛ کیمیا علیزاده امروز مدال…

تصویری از غیرت کیمیا علیزاده