تصویری از رانندگی اشرف پهلوی برای فرح دیبا

تصویری از رانندگی اشرف پهلوی برای فرح دیبا
تصویر زیر اشرف پهلوی را در حال رانندگی در کنار فرح دیبا در دهه ۵۰ نشان می‌دهد.

تصویری از رانندگی اشرف پهلوی برای فرح دیبا