تصویری از دست شکسته محسن مسلمان

تصویری از دست شکسته محسن مسلمان
محسن مسلمان در جریان اخرین تمرینات پرسپولیس تهران از ناحیه مچ دست دچار شکستگی شد. در جریان آخرین تمرین پرسپولیس در تهران دست محسن مسلمان آسیب دید و نگرانی‌هایی برای…

تصویری از دست شکسته محسن مسلمان