تصویرسازی های صادقانه درباره جامعه امروز

تصویرسازی های صادقانه درباره جامعه امروز
هنرمند بلژیکی جنبه تاریک زندگی مدرن را به تصویر می کشد. سوژه های او متنوع هستند اما کار او اغلب حول یک محور اصلی می گردد، یعنی نگاه کردن به دنیا از یک زاویه دیگر اغلب طنزآمیز.

تصویرسازی های صادقانه درباره جامعه امروز