تصوير چندماه پيش عارف لرستاني در كنار سيد حسن خميني/ او چندين بار به ديدار يادگار امام آمده بود

تصوير چندماه پيش عارف لرستاني در كنار سيد حسن خميني/ او چندين بار به ديدار يادگار امام آمده بود

تصوير چندماه پيش عارف لرستاني در كنار سيد حسن خميني/ او چندين بار به ديدار يادگار امام آمده بود