تصمیم گیری وضعیت تعطیلی مدارس استان تهران با مناطق است

تصمیم گیری وضعیت تعطیلی مدارس استان تهران با مناطق است
مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: تصمیم گیری وضعیت تعطیلی مدارس استان تهران با شورای آموزش و پرورش مناطق است.

تصمیم گیری وضعیت تعطیلی مدارس استان تهران با مناطق است