تصاویر : نبرد آزادسازی پایتخت داعش؛ نصف رقه آزاد شد

تصاویر : نبرد آزادسازی پایتخت داعش؛ نصف رقه آزاد شد
عملیات آزادسازی شهر مهم و راهبردی رقه سوریه به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک شده است.

تصاویر : نبرد آزادسازی پایتخت داعش؛ نصف رقه آزاد شد