تصاویر : قدرت‌نمایی نظامی کوبا

تصاویر : قدرت‌نمایی نظامی کوبا
نیروهای مسلح و صدها هزار تن از شهروندان کوبایی در میدان انقلاب این کشور با هدف نشان دادن روحیه مبارزه‌طلبی و ملی‌گرایی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و دیپلماتیک فزاینده رژه برگزار کردند.

تصاویر : قدرت‌نمایی نظامی کوبا