تصاویر: عصبانیت شدید عروس ملکه انگلیس در پارتی

تصاویر: عصبانیت شدید عروس ملکه انگلیس در پارتی
خوش و بش کردن ویلیام با زنان حاضر در پارتی باعث خشم ملکه جوان شد! در حالیکه خانواده سلطنتی پارتی بزرگی را در فضای باز برگزاری کردند، اما این مراسم…

تصاویر: عصبانیت شدید عروس ملکه انگلیس در پارتی