تصاویر : شیوه های مختلف دعا در کشورهای جهان

تصاویر : شیوه های مختلف دعا در کشورهای جهان
بر اساس برآوردها، ۴ هزار و ۲۰۰ دین آسمانی و غیر آسمانی در سراسر جهان وجود دارد که هر کدام آئین های ویژه ای برای دعا کردن دارند. در این گزارش نگاهی داریم به اشکال مختلف دعا و نیایش در کشورهای مختلف جهان

تصاویر : شیوه های مختلف دعا در کشورهای جهان