تصاویر: شهر در تسخیر تبلیغات کاندیداها

تصاویر: شهر در تسخیر تبلیغات کاندیداها
در آستانه انتخابات، تبلیغات کاغذی کاندیدای ریاست‌جمهوری و شورا‌ها همه خیابان ها را احاطه کرده است. تبلیغاتی که چهره شهر را تسخیر کرده و زیبایی بصری آن را از میان…

تصاویر: شهر در تسخیر تبلیغات کاندیداها