تصاویر : زندان 152 ساله‌ برای به دار آویختن مجرمان بدنام

تصاویر : زندان 152 ساله‌ برای به دار آویختن مجرمان بدنام
به‌تازگی تصاویری از زندان کانادایی 152 ساله‌ای منتشر شده که زمانی محل به حبس و به دار آویختن مجرمان بدنام بود.

تصاویر : زندان 152 ساله‌ برای به دار آویختن مجرمان بدنام