تصاویر: زنان روستایی با پاهایی شبیه سم!

تصاویر: زنان روستایی با پاهایی شبیه سم!
در یکی از روستاهای دورافتاده چین، زنان این روستا به دلیل پوشیدن کفش های مخصوص، فرم پاهای خود را از دست داده و پاهای انها شبیه سم شده است.  جام…

تصاویر: زنان روستایی با پاهایی شبیه سم!