تصاویری از مواد گداخته در دل ویرانه‌ های پلاسکو

تصاویری از مواد گداخته در دل ویرانه‌ های پلاسکو
بیرون آوردن مواد گداخته از دل ویرانه های پلاسکو در روز ششم آوار برداری، حکایت از آتشی دارد که همچنان زیر آوار ساختمان شعله ور است.

تصاویری از مواد گداخته در دل ویرانه‌ های پلاسکو