تصاویری از سلمان عابدی؛ عامل حمله تروریستی منچستر

تصاویری از سلمان عابدی؛ عامل حمله تروریستی منچستر
دولت انگلیس عامل حمله تروریستی منچستر را شناسایی کرده است، این تروریست ۲۲ ساله به تازگی از لیبی به انگلیس سفر کرده است. سلمان عابدی که در منچستر متولد شده…

تصاویری از سلمان عابدی؛ عامل حمله تروریستی منچستر