تشکل‌های اقتصادی مهمترین اولویت دولت را چه می دانند؟

تشکل‌های اقتصادی مهمترین اولویت دولت را چه می دانند؟
تشکل‌های اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی را مهمترین اولویت دولت اعلام کرده اند.

تشکل‌های اقتصادی مهمترین اولویت دولت را چه می دانند؟