ترامپ: چین یکبار و برای همیشه به اقدامات مزخرف کره شمالی پایان دهد

ترامپ: چین یکبار و برای همیشه به اقدامات مزخرف کره شمالی پایان دهد

ترامپ: چین یکبار و برای همیشه به اقدامات مزخرف کره شمالی پایان دهد