ترامپ مدعی شد: قانون مهاجرت به معنای منع ورود مسلمانان نیست

ترامپ مدعی شد: قانون مهاجرت به معنای منع ورود مسلمانان نیست

ترامپ مدعی شد: قانون مهاجرت به معنای منع ورود مسلمانان نیست