ترامپ صدور ویزا برای اتباع ایران و 6 کشور دیگر را يك ماه تعلیق کرد

ترامپ صدور ویزا برای اتباع ایران و 6 کشور دیگر را يك ماه تعلیق کرد

ترامپ صدور ویزا برای اتباع ایران و 6 کشور دیگر را يك ماه تعلیق کرد