ترامپ: بر کناره‌گیری اسد از قدرت اصراری نداریم

ترامپ: بر کناره‌گیری اسد از قدرت اصراری نداریم

ترامپ: بر کناره‌گیری اسد از قدرت اصراری نداریم