ترامپ با درخواست علنی افزایش بودجه، سران ناتو را متعجب کرد

ترامپ با درخواست علنی افزایش بودجه، سران ناتو را متعجب کرد

ترامپ با درخواست علنی افزایش بودجه، سران ناتو را متعجب کرد