ترامپ، ایران و ثبات در خاورمیانه

ترامپ، ایران و ثبات در خاورمیانه
اینکه در سالهای اخیر توافق های بین المللی محدود بوده امر مبارکی نیست. در این دوران که رقابت قدرت های بزرگ بر همکاری های آنها پیشی گرفته دو استثنا یعنی توافق ایران و توافق زیست محیطی پاریس امیدها به پاسخ های چند جانبه در برابر چالش های جهانی هنوز محتمل است.

ترامپ، ایران و ثبات در خاورمیانه