تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین مقابل بانک مرکزی +تصاویر

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین مقابل بانک مرکزی +تصاویر
مالباختگان پرشمار مؤسسه کاسپین روز گذشته دوشنبه ۸ خرداد با حضور مقابل ساختمان بانک مرکزی نسبت به عملکرد این نهاد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین مقابل بانک مرکزی +تصاویر