تبریک دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و خانواده آیت الله طالقانی به رییس جمهور

تبریک دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و خانواده آیت الله طالقانی به رییس جمهور

تبریک دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و خانواده آیت الله طالقانی به رییس جمهور