تاثیر هدفمندی یارانه‌ها روی دستمزد/ رشد دستمزد حقیقی مربوط به چه سالی است؟ /جدول

تاثیر هدفمندی یارانه‌ها روی دستمزد/ رشد دستمزد حقیقی مربوط به چه سالی است؟ /جدول
بررسی ها نشان می دهد که بیشترین کاهش در رشد دستمزد حقیقی در دولت دهم اتفاق افتاده است؛براین اساس سال 1389، نقطه آغاز کاهش شدید در رشد دستمزد حقیقی است.

تاثیر هدفمندی یارانه‌ها روی دستمزد/ رشد دستمزد حقیقی مربوط به چه سالی است؟ /جدول