بیش از نیمی از مهاجران ایرانی به اروپا، آمریکا و کانادا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند

بیش از نیمی از مهاجران ایرانی به اروپا، آمریکا و کانادا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند

بیش از نیمی از مهاجران ایرانی به اروپا، آمریکا و کانادا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند