بیانیه آیت الله مکارم شیرازی درباره وضع نابسامان ثبت نام انتخاب رياست جمهورى

بیانیه آیت الله مکارم شیرازی درباره وضع نابسامان ثبت نام انتخاب رياست جمهورى

بیانیه آیت الله مکارم شیرازی درباره وضع نابسامان ثبت نام انتخاب رياست جمهورى