بن‌ سلمان، قربانی اصلاحات اجتماعی می‌شود؟

بن‌ سلمان، قربانی اصلاحات اجتماعی می‌شود؟
فرمان اخیری که ملک سلمان، پادشاه عربستان، برای آزادی رانندگی زنان صادر کرد اقدامی مثبت تلقی می‌شود. اما سوال این است که آیا عربستان به راستی پای در مسیر اصلاحات گذاشته یا اینکه این اقدامات صرفا گامی است که از «بالا» برداشته می‌شود تا فشار از «پایین» را تا حدودی مهار یا مدیریت کند؟

بن‌ سلمان، قربانی اصلاحات اجتماعی می‌شود؟