برنامه ویژه الله کرم برای نابودی تهران!

برنامه ویژه الله کرم برای نابودی تهران!
ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم به صورت الکترونیک منتشر شد و به برخی اظهارنظرهای انتخاباتی واکنش نشان داد.  

برنامه ویژه الله کرم برای نابودی تهران!