برج ایفل به احترام مسلمانان حادثه دیده خاموش شد

برج ایفل به احترام مسلمانان حادثه دیده خاموش شد
برج ایفل در اقدامی زیبا به احترام مسلمانان حادثه دیده در مسجد کبک خاموش شد.

برج ایفل به احترام مسلمانان حادثه دیده خاموش شد