بدری در مخالفت با وزیر جهاد کشاورزی: آقای حجتی! درباره محصولات تراریخته وارداتی بدون ضابطه توضیح دهید

بدری در مخالفت با وزیر جهاد کشاورزی: آقای حجتی! درباره محصولات تراریخته وارداتی بدون ضابطه توضیح دهید

بدری در مخالفت با وزیر جهاد کشاورزی: آقای حجتی! درباره محصولات تراریخته وارداتی بدون ضابطه توضیح دهید